1. Definiții

În relația cu Beneficarul, termenii și condițiile generale, definite mai jos (denumite în continuare „Termeni și condiții generale”), au următorul înțeles:

BeneficiarClientul cu care DELAY.RO încheie contractual de servicii suport și care a aceeptat acești termeni și condiții. Poate fi, de asemenea, denumit „Pasager” sau „Client” în unele documente.
PrestatorDELAY AVIATION CONSULT SRL (denumit în continuare „DELAY.RO”),  persoană juridică înființată conform legislației din România, cu sediul social în București.
Contract de servicii suportAcordul încheiat între DELAY.RO și Beneficiar, care are ca obiect prestarea serviciilor de consultanță în domeniul aerian, de către DELAY.RO, în favoarea Beneficiarului. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, Clientul este de acord cu forma și conținutul Anexei A.
Documentele contractuluiDocumentele Contractului sunt:
Termenii și condițiile generale publicate pe website-ul Prestatorului,
Politica de confidențialitate publicată pe website-ul Prestatorului,
Politica de utilizare a modulelor cookie publicată pe website-ul Prestatorului,
Secțiunea Întrebări  publicată pe website-ul Prestatorului,
Anexa 1- Formularul de solicitare;
Lista de prețuri, anexă atașată la documentul Termeni și condiții, care specifică monedele acceptate, metodele de plată și toate taxele percepute de DELAY.RO pentru prestarea serviciilor
– Copia după actul de identitate al Beneficiarului, cât și pentru toate persoanele înscrise în Formularul de solicitare.
Serviciul de informareFurnizarea de informații despre zbor de către DELAY.RO, incluzând informații despre companiile aeriene, informații privind aeroportul, alte noutăți și informații legate de călătorii, precum și informații utile pasagerilor călătoresc pe cale aeriană. Informațiile vor fi relevante pentru călătoriile clientului și vor fi furnizate prin intermediul comunicărilor electronice, inclusiv telefon, e-mail, panouri electronice personalizate, site-uri controlate de DELAY.RO sau aplicații mobile.
Serviciul de eligibilitatePrestarea de către DELAY.RO a serviciului său de determinare a eligibilității prin analiza zborurilor și condițiilor prezentate de către Beneficiar, prin intermediul software-urilor specializate și prin raportare la măsurile de protecție a pasagerilor care se deplasează pe cale aeriană. Serviciul de eligibilitate se efectuează în mod individual, de la solicitare la solicitare, în formularul web al DELAY.RO sau pentru toate zborurile găsite, în cazul în care clientul este conectat la platforma DELAY.RO. Serviciul de eligibilitate va informa clientul despre probabilitatea de a avea o solicitare eligibilă. O solicitare eligibilă va avea o probabilitate ridicată de a fi plătită, iar DELAY.RO va oferi serviciul său de suport pentru astfel de solicitări pentru comunicare cu compania aeriană, dacă acest lucru este solicitat de către client. Solicitările neeligibile vor avea o probabilitate scăzută de a fi plătite, iar DELAY.RO nu va oferi serviciul său suport pentru astfel de solicitări. Serviciul de eligibilitate este în prezent disponibil numai pentru solicitările realizate în baza Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, a Regulamentului (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 mai 2002 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente, a Convenției de la Montreal privind răspunderea operatorilor de transport aerian, încheiată în baza Deciziei Consiliului din 5 aprilie 2001 privind încheierea de către Comunitatea Europeană și a Regulamentului  privind drepturile pasagerilor „SHY Passenger”, emis de către Directoratul General de Aviație Civilă din Turcia, precum și ale prevederilor altor jurisdicții care au legătură cu zborul în cauză.
Serviciul suport pentru comunicarea cu operatorul de transport aerian, denumit în continuare „Serviciul suport”Prestarea de către DELAY.RO a serviciului său suport pentru facilitarea comunicării cu operatorul de transport aerian, în sensul depunerii la Formularului de solicitare completat de către Beneficiar și urmărirea parcursului soluționării cererii. Acest serviciu nu include depunerea unei solicitări la o instanță sau la un organism guvernamental, de exemplu un organism național responsabil cu aplicarea sau transmiterea solicitării către un reprezentant legal Contractat, precum un avocat sau o societate de avocatură.
Formularul de solicitareFormularul completat de către Beneficiar, pe care acesta îl va completa cu ajutorul software-ului pus la dispoziție de către DELAY.RO, în vederea transmiterii către operatorul de transport aerian. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, Clientul este de acord cu forma și conținutul Anexei 1. Prin completarea formularului, Beneficiarul își exprimă acordul expres ca DELAY AVIATION CONSULT SRL să gestioneze solicitarea sa din Formularul de solicitare, în relația cu operatorul de transport aerian și eventuali subcontractanți/ asociați ai acestuia, în vederea primirii despăgubirilor/rambursărilor.
Consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personalBeneficiarul declară că este de acord ca  Societatea DELAY.RO  să fie autorizată prin structurile sale, să proceseze datele sale personale în vederea prestării serviciilor care fac obiectul prezentului contract,  în calitate de operator de date, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr.190/2018, cu modificările și completările ulterioare. Consimțământul Benenficiarului în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor personale este acordat pentru scopul menționat și declară că a luat la cunoștință de drepturile sale conferite de Regulamentul UE 679/ 2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare. Beneficiarul declară că înțelege prevederile prezentului articol și este de acord cu procesarea datelor sale personale de către DELAY.RO, în scopul de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract în mod corespunzător, cât și în ceea ce privește politicile de dezvoltare ale DELAY.RO.  În scopul furnizării de informații, Beneficiarul poate fi contactat prin e-mail, poștă, SMS sau apel telefonic. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor generale, Beneficiarul este de acord cu Politica de confidențialitate DELAY.RO.
ÎmputernicireAct prin care Beneficiarul conferă puteri depline DELAY.RO , pentru ca, în numele său, pentru el și pe seama lui, să transmită cererea de plată a daunelor compensatorii cuvenite conform prevederilor legale și a cheltuielilor efectuate în scopul limitării prejudiciului către operatorul de transport aerian, să efectueze orice operațiuni necesare pentru obținerea plății despăgubirilor/rambursărilor și încasarea acestora, în relația cu operatorul de transport aerian, a agenților de rezervare, a sucursalelor acestora și a societăților asociate lor. În baza acesteia, DELAY.RO va putea îndeplini orice formalitate necesară pentru încasarea daunelor cuvenite.  Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, Clientul este de acord cu forma și conținutul Anexei 1., care include și limitele împuternicirii. Clientul împuternicește cu puteri depline DELAY.RO, pentru ca, în numele său, pentru el și pe seama sa, să transmită cererea de plată a daunelor compensatorii și a rambursărilor conform prevederilor legale, în scopul limitării prejudiciului cauzat de către operatorul de transport aerian, să efectueze orice alte operațiuni necesare pentru obținerea plății despăgubirilor/ rambursărilor și încasarea acestora, în relația cu operatorul de transport aerian, a agențiilor de rezervare, a sucursalelor acestora și a societăților asociate lor. Societatea DELAY.RO va putea îndeplini orice formalitate necesară pentru încasarea daunelor cuvenite, acțiunile sale fiindu-i opozabile.
Regulament privind drepturile pasagerilor aerieniOrice prevedere legală, regulament, directivă, convenție internațională sau altele similare, indiferent dacă sunt emise la nivel statal, federal, al UE, național, internațional sau regional, și jurisprudență, care stabilește reguli privind despăgubirile financiare, daunele sau rambursările oferite pasagerilor în cazul unor zboruri suprarezervate, întârziate, anulate sau perturbate în orice alt mod sau al solicitărilor legate de bagaje.
Despăgubire/ rambursareSuma totală de bani plătită de un operator de transport aerian pentru o solicitare, drept compensație, înțelegere în afara tribunalului, gest de bunăvoință sau în alt mod, transferată Clientului sau la DELAY.RO, după ce Clientul a acceptat Termenii și condițiile generale.
Taxa de serviciiTaxa de servicii reprezintă procentul dedus din despăgubirea acordată de către operatorul de transport aerian, în funcție de categoria despăgubirii, conform Listei de prețuri.
Lista de prețuriAnexă atașată la documentul Termeni și condiții, care specifică monedele acceptate, metodele de plată și toate taxele percepute de DELAY.RO, cu excepția rambursării taxelor judiciare și a onorariilor avocatului, care vor fi plătite de DELAY.RO, dacă va fi cazul, numai cu acordul prealabil al Clientului.
Acțiune în instanțăDepunerea unei solicitări la un tribunal sau un organism guvernamental, de exemplu un organism național responsabil cu aplicarea sau transmiterea Solicitării către un reprezentant legal contractat, precum un avocat sau o firmă de avocatură, stabilite de comun acord cu Clientul și numai la solicitarea expresă a acestuia.
Semnătura ClientuluiSemnătura olografă aplicată electronic de către Client are aceeași valoare juridică cu o semnătură olografă (de mână) și este denumită semnătură olografă electronică. Acest tip de semnătură nu este o semnătură electronică, deoarece nu este bazată pe un certificat emis în condițiile Legii nr. 455/2001. În înțelesul Părților, deși este aplicată electronic, rămâne o semnătură olografă, dar cu un caracter dublu – electronic și olograf.Semnătura olografă electronică a oricărui înscris face deplină credinţă existenţa consimţământului părţii care l-a semnat cu privire la conţinutul acestuia. Beneficiarul înțelege că, în cazul în care operatorul de transport aerian va solicita semnarea olografă a documentelor, în original, DELAY.RO nu va putea efectua demersurile care fac obiectul prezentului contract, decât după semnarea documentelor, astfel cum acestea sunt solicitate de către operatorul de transport aerian. Această semnătură poate fi utilizată în Formularul de solicitae în scopul dovedirii atribuirii solicitării în comunicarea cu compania aeriană și/sau în procedurile de despăgubire/ rambursare și/sau în Contractul pentru solicitare de despăgubiri/ rambursări sau alte documente, necesare pentru gestionarea procesului de despăgubire/ rambursare. Pentru confirmarea identității semnatarului, Beneficiarul are obligația de a prezenta DELAY.RO copia actului de identitate, valabil la data semnării Contractului.

2. Prestarea serviciilor de către DELAY.RO

Prestarea serviciilor se efectuează în baza Anexei A.

 1. Beneficiarul va completa Formularul de solicitare în mod complet, acesta garantând că are autoritatea și capacitatea juridică de a transmite Formularul de solicitare în nume propriu și, dacă este cazul, în numele persoanelor cu care a călătorit.
 2. Prestatorul va verifica Formularul de solicitare completat de către Beneficiar și va depune Formularul de solicitare la operatorul de transport aerian și va proceda la urmărirea parcursului soluționării cererii.
 3. Serviciile contractate nu includ depunerea unei solicitări la o instanță sau la un organism guvernamental, de exemplu un organism național responsabil cu aplicarea sau transmiterea solicitării către un reprezentant legal Contractat, precum un avocat sau o societate de avocatură.
 4. În cazul în care operatorul de transport aerian despăgubește/ oferă rambursări Beneficiarului, DELAY.RO îl va notifica și va solicita datele contului bancar, în vederea efectuării transferului, după reținerea Prețului contractului, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.
 5. Beneficiarul acordă DELAY.RO drept exclusiv comunicare cu operatorul de transport aerian și de revendicare a plăților specificate în prezenta și este valabil oriunde în lume pentru o perioadă nelimitată de timp începând cu data emiterii sale.
 6. Beneficiarul înțelege că acest lucru înseamnă că acesta nu poate accepta un contact sau o plată directă din partea operatorului de transport aerian.
 7. Prezentul Contract va fi considerat o împuternicire acordată DELAY.RO de către Beneficiar conform căreia DELAY.RO este împuternicit cu puteri depline, cu drept de substituție deplin, să întreprindă acțiunile necesare în relația cu operatorul de transport aerian și agenților de rezervare, sucursalele acestora și societățile asociate lor, asiguratorilor, băncilor, birourilor notariale, pentru prestarea Serviciilor conform prezentului Contract, în legătură cu zborul înscris de către Beneficiar în Formularul de solicitare.
 8. Beneficiarul este de acord ca DELAY.RO să efectueze toate formalitățile și procesele de documentație, inclusiv copii de certificare a documentelor în legătură cu revendicarea, colectare și primirea sumelor despăgubirilor și rambursărilor. De asemenea, Beneficiarul este de accord ca DELAY.RO să obțină orice de informație solicitată, precum și să inițieze/ să se ocupe de informațiile solicitate în ceea ce privește orice procedură pentru aplicarea reglementărilor specificate în prezentul Contract.
 9. Beneficiarul acordă dreptul expres DELAY.RO să proceseze datele personale identificabile ale sale așa cum consideră DELAY.RO necesar.
 10. Beneficiarul autorizează, prin prezentul Contract, orice angajat/ representant al DELAY.RO să execute oricât și conferă toate puterile, în vederea prestării Serviciilor. Totodată, Beneficiarul este de acord ca DELAY.RO să delege oricare și toate puterile menționate în prezentul contract unei persoane terțe, în vederea prestării Serviciilor în mod complet, cu șanse crescute de reușită pentru Beneficiar.
 11. Autorizările menționate se extind și asupra copasagerilor, sub răspunderea Beneficiarului care completează Formularul de solicitare și include copasageri.

3. Taxe și plăți

DELAY.RO nu percepe niciun cost pentru depunerea dosarului de despăgubire/ rambursare. În cazul în care Beneficiarul este despagubit/ primește o rambursare, DELAY.RO percepe un o taxă de servicii, conform Listei de prețuri, din totalul compensației. Deoarece una dintre valorile DELAY.RO este corectitudinea, dacă Beneficiarul nu primește nicio despăgubire/ rambursare, atunci DELAY.RO nu va percepe nicio taxă de serviciu.

Plata părții convenite a despăgubirii/ rambursării de zbor către Client va fi efectuată în conformitate cu prevederile Contractului și cu Lista de prețuri DELAY.RO.

În cazul în care Clientul a furnizat informații greșite sau insuficiente pentru a se plăti despăgubirea/ rambursarea de zbor și aceasta este returnată la DELAY.RO, va depune eforturi rezonabile pentru a contacta Clientul, inclusiv mementouri prin e-mail și alte mijloace de comunicare furnizate de Client către DELAY.RO.

După ce DELAY.RO a plătit despăgubirea/ rambursarea convenită în conformitate cu instrucțiunile și selecția metodelor furnizate de către Client, DELAY.RO nu este răspunzătoare pentru: cecuri, carduri de debit preplătite, carduri de credit, coduri IBAN eronate și/sau alte pierderi în tranzitul acestora către Client.

Orice efect al faptului că respectivul Client a furnizat informații greșite despre contul bancar, adresa greșită sau similar, inclusiv, dar fără a se limita la, despăgubirea/ rambursarea plătită unui destinatar incorect. În cazul în care despăgubirea/ rambursarea a fost plătită unui destinatar incorect din vina Clientului, DELAY.RO nu va fi obligată să o recupereze în mod active. Nu se poate solicita dobândă pentru perioada dintre intrarea și ieșirea plăților.

DELAY.RO nu este răspunzătoare pentru niciun fel de despăgubire/ rambursare, daună sau situație similară, în cazul în care este împiedicată să transfere plata către Client din cauza unui eveniment care nu poate fi controlat în mod rezonabil, inclusiv, dar fără limitare la, grevă, grevă patronală, dezastru natural, război, revoltă, agitație civilă, sabotaj intenționat, respectarea unei legi sau a unui ordin guvernamental, a unei reglementări, dispoziții sau instrucțiuni, accident, defectare a instalației sau a echipamentelor, incendiu, inundații și furtuni.

4. Protecția datelor cu caracter personal

DELAY.RO va folosi datele cu caracter personal furnizate de Client în principal în scopul prestării serviciilor.  Toate datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, Regulamentul (UE) 2016/679 (a se vedea Politica de confidențialitate) sau alte legi aplicabile privind protecția datelor.

5. Utilizarea modulelor cookie

Site-ul nostru și partenerii noștri utilizează module cookie sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență utilizatorilor și pentru analiza tendințelor, administrarea site-ului web, urmărirea mișcărilor utilizatorilor în jurul site-ului și colectarea de informații demografice despre baza noastră de utilizatori în ansamblu. Modulele cookie sunt mici fișiere text plasate pe dispozitivul tău pentru a urmări modelele de utilizare și a înregistra preferințele personale. Modulele noastre cookie nu conțin informații care pot identifica direct persoane. Noi colectăm anumite informații în mod automat prin utilizarea modulelor cookie și a tehnologiilor de urmărire, cum ar fi adresele protocolului de internet (IP), tipul de browser, furnizorul de servicii internet (ISP), paginile de trimitere/ieșire, fișierele vizualizate pe site-ul nostru (de exemplu pagini HTML, grafice), sistemul de operare, marcajul de dată/oră și/sau date despre click-uri pentru a analiza tendințele la nivel agregat și pentru a administra site-ul. Poți controla utilizarea modulelor cookie la nivel de browser individual, însă dacă alegi să dezactivezi modulele cookie, acest lucru poate limita utilizarea anumitor funcții sau funcționalități pe site-ul sau serviciul nostru.

Pentru mai multe informații despre utilizarea modulelor cookie, accesează și Politica de utilizare a modulelor cookie.

6. Date și informații de la Client

La cererea DELAY.RO, Clientul sau pasagerii ce au călătorit împreună cu acesta vor furniza către DELAY.RO toate datele sau informațiile necesare pentru executarea Acordului. Clientul garantează că datele și informațiile furnizate sunt corecte, complete și autentice și, unde este cazul, furnizate cu consimțământul pasagerilor care au călătorit împreună cu acesta.

Clientul este de acord să despăgubească pe deplin DELAY.RO în toate privințele, pentru toate revendicările terților, incluzând, dar fără a se limita la, comunicări incorecte ale Clientului, furnizarea de date/informații incorecte și comportamente frauduloase.

În caz de date/informații incorecte și comportamente frauduloase, DELAY.RO își rezervă dreptul de a rezilia acordul cu efect imediat. În cazul în care acordul este reziliat în conformitate cu acest paragraf, Clientul nu va avea dreptul la niciun fel de despăgubire/ rambursare.

7. Dispoziții finale

DELAY.RO este autorizat să modifice acești Termeni și condiții și Listă de prețuri și să stabilească orice condiții suplimentare în orice moment și fără notificare prealabilă, Clientul având obligația să verifice actualizările publicate de către DELAY.RO pe website-ul său.

În cazul în care o prevedere a acestor Termeni este sau devine nulă sau neaplicabilă, aceasta nu va afecta în niciun fel valabilitatea celorlalte prevederi.

Versiunea în limba română a acestor Termeni prevalează în caz de neconcordanță cu orice altă versiune lingvistică.

Versiunea: 25.06.2022