NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Versiunea actualizată la 27.06.2022

DELAY AVIATION CONSULT SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), prelucrează datele cu caracter personal ce îi sunt furnizate în mod voluntar sau în posesia cărora intră în mod indirect. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date a fost adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, prevederile sale fiind aplicabile începând cu data de 25 mai 2018.

DELAY AVIATION CONSULT SRL este preocupată în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a datelor cu caracter personal, pe care le prelucrează conform cadrului legal în vigoare, conform Politicii de confidențialitate publicată pe website-ul www.delay.ro , parte integrantă a prezentei note. DELAY AVIATION CONSULT SRL prelucrează date cu caracter personal integral sau parţial prin mijloace automatizate, precum şi prin alte mijloace decât cele automatizate, precum și datele cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem.

DEFINIȚII IMPORTANTE
Prin ,,prelucrare’’ se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Prin ,,date cu caracter personal’’ se înțeleg informațiile privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (,,persoana vizată’’); orice persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. O ”persoană vizată” înseamnă orice persoană ale cărei date sunt colectate, reținute sau procesate.

SCOPUL COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Scopul acestei colectări și prelucrări de date este de a asigura prestarea serviciilor de gestionare fără probleme a reclamațiilor pentru zboruri întârziate, anulate sau suprarezervate, refuzuri la îmbarcare, zboruri de legătură pierdute sau declasare, precum și cele privind bagajele întârziate, deteriorate sau pierdute, în conformitate cu Termenii și condițiile generale, publicate pe website-ul www.delay.ro.

DELAY AVIATION CONSULT SRL păstrează datele cu caracter personal numai pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, iar ulterior pentru timpul necesar în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la arhivare. DELAY AVIATION CONSULT SRL prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice:
1. Clienți ai DELAY AVIATION CONSULT SRL
2. Colaboratori ai DELAY AVIATION CONSULT SRL
3. Angajați/ foști angajați ai DELAY AVIATION CONSULT SRL
4. Orice persoană fizică sau juridică (avand reprezentanți persoane fizice) care are raporturi contractuale cu DELAY AVIATION CONSULT SRL
5. Orice persoană care patrunde în spațiul dotat cu sistem de supraveghere video.
Persoanele fizice furnizează o serie de date (informații despre identitatea persoanei, precum si a parinților sau a reprezentanților, acceptul monitorizării video pentru sporirea securității in sistemul electronic, etc.). Așadar , furnizarea datelor personale reprezintă o obligație legală și contractuală, acestea fiind necesare în scopul inițierii/continuării raporturilor juridice cu DELAY AVIATION CONSULT SRL. O serie de informații nu au caracter obligatoriu (de ex, adresa de mail, număr de telefon), dar sunt necesare la imbunătățirea procesului de comunicare.

DATE CU CARACTER PERSONAL
Dintre datele cu caracter personal supuse prelucrării putem enumera: nume, prenume, CNP, seria si nr,CI/Pașaport, data si locul nașterii, cetățenia, semnătura, datele consemnate în actele de stare civilă, domiciliul, profesie, loc de muncă, formare profesională, situație familială, situație militară, asigurări de sănătate si sociale, date bancare, accidente de muncă, datele consemnate în Curriculum vitae, situația medicală, informații cu privire la studiile efectuate, informații cu privire la călătoriile clientului. Website-urile DELAY AVIATION CONSULT SRL pot colecta date despre dvs., pot folosi cookie-uri, pot încorpora urmărire suplimentară de la terți și vă pot monitoriza interacțiunea cu acel conținut încorporat, inclusiv urmărirea interacțiunii dvs. cu conținutul încorporat dacă aveți un cont și sunteți conectat la acel site web, conform Politicii privind utilizarea modulelor cookie.

PERIOADA DE STOCARE
Datele cu caracter personal sunt stocate pe perioada derulării contractelor, perioada derulării proiectelor sau pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate, ținând cont de termenele de prescripție aplicabile și de respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația în vigoare. După momentul în care durata prelucrării expiră si DELAY AVIATION CONSULT SRL nu mai are motive legale sau un interes legitim cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acestea vor fi șterse în conformitate cu prevederile legale.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene decât dacă acest lucru este strict necesar din punct de vedere al scopului colectării si doar cu respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicând masuri de protectie adecvate si notificandu-va atunci cand este cazul.

ACCESUL LA DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI DESTINAȚIA ACESTOR DATE
Accesul la datele cu caracter personal este realizat numai de către personalul DELAY AVIATION CONSULT SRL dedicat activităților care necesită acestor date. Datele cu caracter personal pot fi comunicate persoanelor din afara societății atunci când acest lucru este necesar pentru atingerea scopului prelucrării (spre exemplu: companii aeriene, agenții de turism/ ticketing, instituții ale statului, parteneri ai DELAY.RO etc.)și/sau în cazurile prevăzute de lege. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

CONSECINȚELE NEFURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare asigurării accesului la website sau în incinta spațiilor în care DELAY AVIATION CONSULT SRL își desfășoară activitatea. În cazul în care nu se dorește furnizarea informațiilor solicitate, DELAY AVIATION CONSULT SRL își rezervă dreptul de a refuza orice fel de colaborare.

SECURIZAREA DATELOR
DELAY AVIATION CONSULT SRL asigură protecție și securitate adecvat privind protecția datelor personale, în vederea evitării distrugerii accidentale sau cu intenție, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la acestea.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Conform Regulamentului (UE) nr.679 din 27 aprilie 2016, persoana vizată are urmatoarele drepturi:
1. Dreptul de informare art.13
2. Dreptul de acces al persoanei vizate art.15
3. Dreptul de rectificare art.16
4. Dreptul la ștergerea datelor art.17
5. Dreptul la restricționarea prelucrării art.18
6. Dreptul la portabilitatea datelor art.20
7. Dreptul la opoziție art.21
8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată art.22
9. Dreptul de a depune plângere in fața unei autorități de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul Gen.Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, [email protected])
La cererea persoanelor vizate, DELAY AVIATION CONSULT SRL confirmă dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal.

EXERCITAREA DREPTURILOR
Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau în vederea exercitării drepturilor legale, persoanele vizate se pot adresa responsabilului cu prelucrarea datelor (DPO)- dl. Alexandru Drancă din cadrul DELAY AVIATION CONSULT SRL, pe e-mail [email protected] sau [email protected] .

ACTUALIZARE
Informarea prezentă poate face obiectul unor modificări ulterioare. Toate actualizările și modificările prezentei informări sunt valabile de la data aducerii la cunoștință și prin publicare pe site-ul DELAY AVIATION CONSULT SRL, proprietatea DELAY AVIATION CONSULT SRL.

LEGISLAȚIE APLICABILĂ
– Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

– Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

– Regulamentul (UE) al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE

 

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Versiunea actualizată la 04.07.2022

Dorim să oferim serviciile de consultanță în domeniul aerian la cele mai înalte standarde profesionale, dar și să implementăm cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă.

Valorile noastre fundamentale sunt definite de protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor noastre.
Declarația de confidențialitate și practicile noastre se concentrează pe prelucrarea corectă și legală a datelor cu caracter personal, asigurând în același timp confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea.
Această Declarație de confidențialitate se aplică website-ului www.delay.ro deținut și operat de entitatea operațională primară a DELAY.RO, respectiv Societatea DELAY AVIATION CONSULT SRL (denumită în continuare „DELAY.RO”), înregistrată în România, București. În sensul prezentei Declarații de confidențialitate, termenii „DELAY.RO”, „DELAY AVIATION CONSULT SRL”, „noi”, „nouă”, „nostru”, „noștri”, „noastră”, „noastre” se referă la întregul grup de companii sau la fiecare dintre companii, după caz.

Această Declarație de confidențialitate reprezintă politica integrală de confidențialitate online aplicabilă activităților noastre. Declarația de confidențialitate explică tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le folosim, distribuim și protejăm. Declarația descrie și opțiunile pe care le au utilizatorii în termeni de utilizare, accesare şi corectare a datelor personale ale acestora.
În principal, noi prelucrăm datele cu caracter personal în cadrul UE. Activitățile noastre sunt reglementate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (GDPR), care este un act legislativ direct obligatoriu. GDPR protejează drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul lor la protecția datelor cu caracter personal.

DELAY.RO este considerat operatorul de date și va determina scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. DELAY.RO este operator de date înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în calitate de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale. Aceasta reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, statuate cu precădere de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art. 16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și de art. 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale.

Definiții
În această Declarație de confidențialitate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document, termenii cu majusculă de mai jos vor avea același înțeles ca și în Termenii și condițiile generale și Clauzele contractuale.

Date cu caracter personal
Datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Datele cu caracter personal includ toate tipurile de informații care identifică direct sau indirect o persoană, cum ar fi nume, date de naștere, adrese de domiciliu, adrese de e-mail, numere de telefon etc.

Principii
Declarația noastră de confidențialitate se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:
• Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc într-un mod legal, corect și transparent;
• Colectarea datelor cu caracter personal se efectuează numai în scopuri specificate, explicite și legitime, și datele nu se prelucrează ulterior într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;
• Colectarea datelor cu caracter personal trebuie să fie adecvată, relevantă și limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopul pentru care sunt prelucrate;
• Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte și, dacă este necesar, actualizate;
• Trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate sunt șterse sau rectificate îndată;
• Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care să permită identificarea pentru o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate;
• Toate datele cu caracter personal trebuie păstrate confidențiale și stocate într-un mod care să asigure o siguranță adecvată;
• Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate terților decât dacă transferul este necesar pentru ca DELAY.RO să presteze serviciile din contractual încheiat cu Beneficiarul;

• Ai dreptul să soliciți acces și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării sau să te opui prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal
Dacă dorești să beneficiezi de serviciile noastre și să ne trimiți informații, ți se poate solicita să furnizezi date cu caracter personal pentru ca noi să putem opera și îmbunătăți activitățile noastre comerciale și serviciile. Datele cu caracter personal pot fi trimise prin site-ul nostru web, aplicațiile mobile, e-mail, alte soluții electronice sau software acceptate de noi, servicii poștale sau telefon. Toate datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu GDPR. Vom prelucra datele cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru un scop specific, explicit și legitim sau pentru un scop cerut de lege în locurile în care operăm.
DELAY.RO colectează date personale prin intermediul website-ului www.delay.ro , al agențiilor DELAY.RO din țară și din străinătate, precum și prin intermediul agențiilor de turism partenere care comercializează bilete de avion și alte servicii furnizate de DELAY.RO. De asemenea, DELAY.RO mai poate colecta date personale la fiecare interacțiune cu pasagerii săi sau cu orice alte persoane vizate, interesate de serviciile DELAY.RO, atât prin intermediul call-center cât și prin e-mail sau poștă scrisă.
În principal, colectăm date cu caracter personal, cum ar fi numele, datele de naștere, adresele de domiciliu, adresele de e-mail, numerele de telefon, numere de pașaport/carte de identitate și codurile numerice de identificare. Colectăm aceste date cu caracter personal în scopul prestării serviciilor DELAY.RO, inclusiv Serviciul de informare, Serviciul de eligibilitate, Serviciul suport pentru comunicarea cu operatorul de transport aerian. Aceasta este activitatea principală comercială a DELAY.RO.
În plus, colectăm date cu caracter personal în alte scopuri, cum ar fi statistici, administrare și comunicare, administrarea IT și securitate, securitatea fizică, sisteme de autentificare și autorizare, sisteme de sprijin, colaborare în proiecte interne și a echipelor și activităților organizaționale.
În cazul în care achiziționăm date de zbor de la terți, de exemplu informații cu privire la zborurile întârziate sau anulate într-un anumit moment etc, aceste informații nu sunt date cu caracter personal, însă le combinăm ulterior cu datele cu caracter personal. Acest Serviciu de Eligibilitate este utilizat numai pentru a informa despre probabilitatea unei revendicări eligibile. Serviciul suport pentru comunicarea cu operatorul de transport aerian se prestează în baza unui contract încheiat cu Beneficiarul.

Utilizarea datelor cu caracter personal
Vom folosi datele cu caracter personal în scopul în care s-au colectat și le vom păstra pe o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar în acest scop. Este posibil să păstrăm informațiile atâta timp cât contul este activ sau este necesar pentru a furniza servicii, a respecta obligațiile legale sau în oricare dintre scopurile enumerate mai sus. Accesul la datele cu caracter personal este strict limitat la personalul DELAY.RO și la filialele și afiliații săi controlați, care au o autorizație adecvată și o nevoie clară comercială de utilizare a datelor. DELAY.RO poate dezvălui datele cu caracter personal ale pasagerilor către terţi, pentru îndeplinirea unei obligații legale, în vederea executării contractului de servicii, precum și a furnizării serviciilor achiziționate sau în cazurile în care aceste acțiuni sunt necesare pentru protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale DELAY.RO sau acționarea în situații de urgență pentru protejarea siguranței Beneficiarului. Acești destinatari ai datelor pot fi: operatori de transport aerian, agenții de turism/ ticketing și alți furnizori de la care ați achiziționat servicii (cum ar fi asigurările de călătorie, serviciile de transfer din aeroport etc.) prin intermediul DELAY.RO; partenerii DELAY.RO în ale căror programe de loialitate v-ați înscris; bănci și alți furnizorii de servicii de plată, pentru a procesa plățile inițiate către Beneficiar; furnizori de servicii de handling și catering; furnizorii externi de servicii de call-center și asistență clienți DELAY.RO; companii de cercetare de piață, studii de satisfacție clienți și servicii de marketing și publicitate; partenerii contractuali ai DELAY.RO, în vederea promovării produselor și serviciilor comercializate de aceștia; autorități publice, conform obligațiilor legale stabilite în sarcina DELAY.RO; Organisme internaționale (EUROPOL, INTERPOL, IATA);instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale; alți subcontractori ai DELAY.RO.

Perioada de retenție a datelor
Datele Personale colectate de DELAY.RO nu pot fi păstrate mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor în care sunt prelucrate, cu respectarea legislației aplicabile în vigoare. După împlinirea acestei perioade, datele dvs.cu caracter personal vor fi șterse complet din sisteme sau transformate în date anonime, în conformitate cu procedurile companiei. Datele Personale colectate în vederea transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de persoana vizată.

Utilizarea modulelor cookie
Website-ul nostru și partenerii noștri utilizează module cookie sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență utilizatorilor și pentru analiza tendințelor, administrarea site-ului web, urmărirea mișcărilor utilizatorilor în jurul site-ului și colectarea de informații demografice despre baza noastră de utilizatori în ansamblu.
Modulele cookie sunt mici fișiere text plasate pe dispozitivul tău pentru a urmări modelele de utilizare și a înregistra preferințele personale. Modulele noastre cookie nu conțin informații care pot identifica direct persoane. Noi colectăm anumite informații în mod automat prin utilizarea modulelor cookie și a tehnologiilor de urmărire, cum ar fi adresele protocolului de internet (IP), tipul de browser, furnizorul de servicii internet (ISP), paginile de trimitere/ieșire, fișierele vizualizate pe site-ul nostru (de exemplu pagini HTML, grafice), sistemul de operare, marcajul de dată/oră și/sau date despre click-uri pentru a analiza tendințele la nivel agregat și pentru a administra site-ul. Poți controla utilizarea modulelor cookie la nivel de browser individual, însă dacă alegi să dezactivezi modulele cookie, acest lucru poate limita utilizarea anumitor funcții sau funcționalități pe site-ul sau serviciul nostru.
Pentru mai multe informații despre utilizarea modulelor cookie, accesează și Politica de utilizare a modulelor cookie.

Schimbul de date cu caracter personal
Vom transfera datele cu caracter personal către terți numai în condițiile enumerate mai jos:
• ți-ai dat consimțământul;
• este destinat unui scop direct legat de scopul original pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;
• este necesar pentru pregătirea, negocierea și executarea Acordului cu utilizatorul;
• este necesar din cauza obligației legale, a ordinului administrativ sau a deciziei instanței;
• este necesar pentru stabilirea sau protejarea unor drepturi sau pentru apărări în instanță;
• este necesar pentru a răspunde solicitărilor legale ale autorităților publice, de exemplu pentru respectarea cerințelor organelor de securitate națională și de poliţie
• servește prevenirii utilizării incorecte sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, pentru a asigura securitatea datelor.
Ocazional, semnăm contracte cu alte companii și parteneri de afaceri, în și în afara Spațiului Economic European, pentru a lucra în numele nostru, cum ar fi reprezentanții legali/avocații, pentru a determina acțiunile în instanță la cerere sau companii IT pentru prelucrarea și livrarea de sisteme și tehnologii pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre; vom dezvălui acestor parteneri informațiile necesare în aceste cazuri.
Prestatorii de servicii vor avea permisiunea de a obține datele cu caracter personal de care au nevoie pentru a-și presta serviciul. Nu vom dezvălui date cu caracter personal unor terți în scopul de a le permite să își comercializeze produsele sau serviciile. Dacă nu dorești ca noi să dezvăluim datele tale cu caracter personal acestor companii, te rugăm să contactezi responsabilul pentru protecția datelor (DPO)- dl. Alexandru Drancă, [email protected] sau [email protected].
Datele cu caracter personal pot fi transferate în afara României, numai în temeiul obligațiilor legale sau contractuale.
Companiile destinatare care prelucrează datele personale ale pasagerilor DELAY.RO în cadrul Uniunii Europene/Zonei Economice Europene se supun acelorași prevederi legale și oferă același nivel de protecție ca cel oferit de DELAY.RO. Cu toate acestea, dacă pentru aducerea la îndeplinire a scopurilor stabilite de DELAY.RO va fi necesar transferul datelor personale ale pasagerilor către destinatari din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene sau a statelor care nu oferă un grad de protecție adecvat, DELAY.RO va solicita respectivilor destinatari să protejeze datele personale conform cerințelor Regulamentului.

Securitatea prelucrării
Securitatea datelor tale cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Vom prelucra datele cu caracter personal în siguranță, vom aplica și vom menține măsurile tehnice și organizatorice adecvate și la standardele general acceptate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilicite sau a pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea implică transmiterea de date printr-o rețea, împotriva tuturor celorlalte forme ilegale de prelucrare. Întrebările legate de securitatea datelor cu caracter personal pot fi adresate responsabilului pentru protecția datelor (DPO), [email protected] sau [email protected] .

Drepturile tale de protecție a datelor cu caracter personal
Ai dreptul de a solicita oricând accesul și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării sau de a te opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. Pentru a ne ajuta să actualizăm datele cu caracter personal, te sfătuim să ne informezi cu privire la orice schimbări sau discrepanțe. Pentru a vizualiza și/sau a edita date cu caracter personal sau pentru a primi informații despre cât timp intenționăm să păstrăm datele cu caracter personal sau alte întrebări legate de accesul la datele cu caracter personal sau dacă dorești să îți furnizăm informații despre deținerea sau prelucrarea oricărora dintre datele tale cu caracter personal, în numele unui terț, te rugăm să contactezi responsabilul pentru protecția datelor (DPO), [email protected] sau [email protected]. Vom răspunde solicitării tale într-o limită de timp rezonabilă.

E-mailuri în scopuri de marketing și preferințele publicitare
După consimțământ, suntem autorizați să trimitem e-mailuri de marketing. Această formă specifică de consimțământ trebuie să fie dată în mod liber, informată și lipsită de ambiguitate. Aceste cerințe sunt îndeplinite atunci când optezi pentru a primi e-mailuri de marketing (convenite în mod activ).
Vei avea întotdeauna dreptul de a contesta, la cerere și gratuit, prelucrarea datelor tale cu caracter personal aferentă activităților de marketing direct fără a fi nevoie de justificări specifice. Poți face acest lucru utilizând linkul „Dezabonare” din e-mailurile primite de la noi sau contactând-ne la [email protected] . Dacă obiectezi, datele tale cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate pentru marketingul direct.
E-mailurile de marketing conțin informații care credem că ar putea fi de interes, cum ar fi cele mai recente știri despre produsele și serviciile noastre.

Este posibil să avem relații contractuale cu terțe părți pentru a afișa publicitate pe site-ul nostru sau pentru a gestiona publicitatea pe alte site-uri. Partenerul nostru poate utiliza cookie-uri sau tehnologii similare pentru a oferi publicitate pe baza activităților și intereselor tale de navigare. Dacă dorești să renunți la publicitatea bazată pe categorii de interese, te rugăm să transmiți o solicitare în acest sens la adresa de e-mail [email protected]. Vei continua să primești reclame generice.

Responsabilitate
Declarația de confidențialitate este responsabilitatea echipei noastre juridice, care are responsabilitatea globală de a asigura conformitatea. Responsabilul pentru protecția datelor (DPO) asigură respectarea zilnică a Declarației de confidențialitate și este implicat în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal.
Suntem responsabili și în orice moment putem demonstra conformitatea cu GDPR (Regulamentul privind protecția datelor), precum și cu principiile noastre stabilite în această Declarație de confidențialitate. Vom păstra înregistrări ale activităților de prelucrare aflate în responsabilitatea noastră, conținând informațiile solicitate de GDPR și, dacă este cazul, le vom pune la dispoziția autorității de supraveghere, la cerere.
Orice întrebări referitoare la această Declarație de confidențialitate pot fi adresate responsabilului pentru protecția datelor (DPO) [email protected] sau sau [email protected] .

Reclamații
Ai dreptul de a depune o plângere privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal. Toate cererile și reclamațiile vor fi tratate în timp util de către responsabilul pentru protecția datelor (DPO), în conformitate cu procedurile interne. Reclamațiile pot fi trimise la responsabilul pentru protecția datelor (DPO) [email protected] sau [email protected] .

Dacă ai vreo nelămurire privind confidențialitatea sau utilizarea datelor, la care nu am răspuns satisfăcător, te rugăm să contactezi (gratuit) arbitrul imparțial de soluționare a litigiilor din SUA la adresa https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
În cazul în care consideri că prelucrarea datelor tale cu caracter personal încalcă GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor), poți, de asemenea, depune o plângere la o autoritatea de supraveghere.

Modificări la această Declarație de confidențialitate
Această Declarație de confidențialitate poate fi actualizată din când în când, de exemplu ca urmare a modificărilor legislației relevante sau a modificărilor structurii corporative. În cazul în care se fac modificări semnificative, vei fi notificat prin e-mail sau prin intermediul unei notificări pe site înainte de intrarea în vigoare a modificării.

Te încurajăm să verifici periodic pagina DELAY.RO pentru cele mai recente informații despre practicile noastre de utilizare și protecție ale datelor.

Contact
DELAY AVIATION CONSULT SRL
CUI 46349751, România,
București, Sector 1
Tel: +40754033337, E-mail: [email protected]
www.delay.ro